Välkommen till

där kreativiteten flödar

Jälluntofta kyrka

 

Jälluntofta kyrka, vackert belägen vid sjön Jällunden, byggdes 1860-62. Men redan i ett testamente från 1268 finns omnämnt, att en kyrka skulle byggas i Jälluntofta och den nya byggdes på samma plats som den medeltida, på 1700-talet utvidgade, kyrkan. Bygmästare Johannes Bengtsson, Bökhult byggde en nyklassisitisk kyrka efter en nu förkommen ritning från ca 1850. Kyrkan är i sina huvuddrag oförändrad sedan byggnadstiden, både exteriört och interiört.

 

Exteriör

Den har ett rektangulärt kyrkorum med halvrunt korparti med sakrisita i östra delen. Torn i väster och ingångar i söder och väster. Byggd i sten, spritputsad i vitt med grå sockel. Långhuskyrka med sadeltak, torn med svartmålad, öppen lanternin med liten svängd huv och kors. Stentrappor från byggnadstiden.

 

Interiör

Trägolv i gråvitt, med taklist med tandsnittsfris i ljusockra. Den höga, svängda träskärmen, som avskiljer koret från sakrisitan, pryds i det mittersta, högre bågfältet av Bengt Nordenbergs altartavla "Kristi uppståndelse" från 1863. Förebilden till den målningen finns i Kungsholms kyrka i Stockholm. Altarring med balusterdockor, av vilka liknande återfinns på predikstolen, som är utförd 1861 av Joel Spitz, Kållerstad. Delar av den gamla kyrkans predikstol (från 1600-talet) finns också kvar. Det finns fyra slutna bänkkvarter, de två västra kraftigt decimerade vid läktarunderbyggnad. Svängda korbänkar. Orgelläktare med gallerverk längs barriären, bröstningens ornament av spegelfabrikör Ivar Andersson, Halmstad, som även utfört annat måleri- och förgyllningsarbete i inredningen. Orgeln är ursprungligen byggd 1877 av J. Andersson, Långaryd. Det nya, 19-stämmiga orgelverket är byggt 1965 av orgelbyggare Ingvar Johansson, Långaryd. Vapenhuset är i nära nog av ursprungligt skick. Inredningen har en färgsättning i ljusgrått, gult, vitt och guld som svarar väl mot den ursprungliga färgsättningen.

 

Inventarier

Från den medeltida kyrka finns dopfunten i sandsten med djur- och människofigurer bevarad. Även andra inventarier är av medeltida ursprung. Av inventarierna förtjänar vidare att nämnas tre kistor med järnbeslag från 1700-talet samt en svart mässhake från 1791. Kyrkan har dessutom i sin ägo ett svärd från släkten Gyllenbåga.

 

Kyrkklockor

De gamla klockorna i kyrkan lämnades i utbyte då de två nuvarande göts år 1893. Dessa väger resp. 341 och 204 kg och kostade tillsammans 1.416 kr, varifrån avräknades de gamlas vikt, 341 kg som betalades med 1:40 kr per kg.

A:II. Inskription:

"Verbum domini manet in aeternum / Jer. 7:3-11. Dav. ps. 50 och 95 / År 1893, då J.N. Linnell var kyrkoherde / blef denna klocka på Jäluntofta församlings / bekostnad gjuten af firman Johan A. Beckman & C:o i Stockholm".

B:III har en så lydande påskrift:

"Soli Deo gloria / Matt. II:28-30. Es. 55:6-7. Dav. ps. 84. / År 1893 då S.A. Hjelmgren var komminister / blef denna klocka på Jäluntofta församlings / bekostnad gjuten af Joh. A. Beckman & C:o i Stockholm".

 

A I. Gamla storklockan, som vägde 252 kg, är beskriven dels av Hasselqvist i hans annotationer, dels i en anteckning, insänd till ATA i samband med omgjutningen 1893. Inskriptionens lydelse var följande: "SI DEVS PRO NOBIS QVIS CONTRA NOS JENS C UERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM ANNO DOMINI"

 

Under denna i munkstil gjutna skrift syntes två "vildmän" i halvupphöjt arbete. De stå med ansiktena mot varnadra och ha vardera ena handen upplyftad, pekande på en mellan dem befintlig cirkel (sköld) om tre tums diameter, i vilken läses "I:H:S:" Bland övriga dekorationer är att nämna två i sexflikigt bladmönster uppdelade cirklar, flankerade av rosetter i liljor.

B:II. Forna lillklockans inskription är av Hasselqvist bevarad. Den löd.

"Psalm 113 vers 3. Ifrån solenes upgång alt in til nedergången ware Herrans nampn lofwat". Runt om övre kanten stod: "Soli Deo gloria. Anno 1696". Denna klocka vägde 90 kg.

A=storklockan. B=mellan eller angångsklockan. C=lillklockan.

 

Källor:

Våra kyrkor 1990.

Lindstam, Ragnar; Om kyrkor som försvunnit och klockor som ha sjungit. 1935

Frågor, ändringarna eller tips angående webbsidan: webb@unnaryd.com

 

Följ gärna Unnaryds Bygdeblad på facebook:

www.facebook.com/unnaryd