Välkommen till

där kreativiteten flödar

Jordbruk - landbruk, djurhållning och Fiskberedning

Hylte kommun ligger helt och hållet på Sydsvenska höglandets västsida och domineras av barrskog. I Kilåns och Nissans dalgångar finns större sammanhängande odlingsbygder men i övrigt är det småskaliga jordbruk som är de vanligast förekommande i Hylte kommun. På de magra naturbetesmarkerna finns karaktärsarter som ljung, stagg och slåttergubbe.

 

Resultat

I Hylte kommun har 218 ängs- och betesmarksobjekt med en sammanlagd areal på 298 ha inventerats. Av denna areal bestod 287 ha av betesmark och 11 ha av slåttermark. Medelarealen för

betesmarkerna var 1,5 ha och motsvarande siffra för slåttermarkerna var 0,4 ha. Störst areal inventerad mark, 114 ha, har Långaryds socken följt av Torup med 54 ha och Södra Unnaryd med 50 ha.

 

Utöver de inventerade objekten finns 25 marker med en sammanlagd areal på 68 ha som är i behov av restaurering för att kunna behålla sina värden. 18 av dessa och sex marker från restaureringsprojektet har inventerats mer omfattande på sina natur- och kulturvärden 2004, i ett examensarbete på Högskolan i Halmstad.

Läs mer i studien "Inventering av restaurerbara naturbetesmarker i Hylte kommun"

på Länsstyrelsens webbsida.

 

 

En rapport om provfiske 2014, att ladda ner från Länsstyrelsens webbsida...

 

och rapport från 2004

 

 

Hylteberg, Åbygget och Åker

 

Hylteberg och grannbyarna ligger i landskapet Småland men i Hallands län. I den här trakten har man inte hittat några spår från stenåldern men den verkar ha varit bebodd från bronsåldern och framåt.

 

Ortnamn

Hylteberg: Hylta betyder skogsdunge. Ortnamnet Hylteberg är alltså ”Skogsdungen på berget”.

Åker: Namnet kan komma av att det på platsen var ovanligt mycket åker för trakten.

Åbygget: Namn med efterledet ”-bygget” betecknar ofta avstyckade ägor från en by eller gård. Ändelsen är regional och anses ha ursprung i 1600-talet. Gården som bildades var ofta torpliknande.

 

Kvarnarnas historia

Det fanns en sågkvarn och en skvaltkvarn på 1700-alet på Hyltebergs sida av ån. Förmodligen är det kvarnarna som bidragit till att Åbygget ligger här. Namnet ger i sin tur ledtråden till att Åbygget är från 1600-talet så kvarnarna kan ha gammalt ursprung.

 

Här fanns kvarnar på 1700-talet

I ett protokoll från 1744 gällande rannsakningar om kvarnar står (med något moderniserat språk): ”no 13 säteriet Hylteberg och Brunnsbacka äger tillsammans hälften var av en sågkvarn uti deras emellan ägorna gående bäck. I denna kan årligen skäras tio–tolv brädor.” Detta syftar troligen på kvarnen på Hyltebergs sida. Ännu idag kan man se grundstenarna ligga kvar där kvarnen har stått.

 

Virke från Brunnsbacka till gruvor i Storbritannien

Brunnsbacka kvarn upphörde på 1930-talet men vi har inget startdatum. Vad vi vet är att skatte- och kronobönder 1835 fick rätt att uppföra husbehovskvarnar. Och på 1860-talet blev sågningen fri (från statens påverkan). I Brunnsbacka sågades bjälkar, brädor och pitprops. Dessa skeppades ut från Halmstad. Troligen fanns uppsamlingsplatsen i Bygget, för transport med järnvägen till Halmstad. Pitpropsen gick till gruvor i Storbritannien.

 

Spår av det förflutna

Om man vet var man ska leta efter kan man hitta många ledtrådar i landskapet till hur människor har levt och hur markerna har använts.

 

Här är några exempel:

Gårdarnas äldre träd som ofta står ensamma eller i alléer kan vara mycket gamla. Många träd är också planterade under slutet av 1800-talet eller kring förra sekelskiftet. De är viktiga inslag för den biologiska mångfalden.

Murar och odlingsrösen är också spår efter hur människor har organiserat sitt jordbruk och delat upp mark mellan åker, äng och utmark. Med hjälp av de gamla kartorna kan man hitta gamla, övergivna gårdslägen, rester av ängsmark, gamla träd och blommor igenvuxna åkrar, vägar, grindar (eftersom stenstolparna kan stå kvar) samt rester av kålgårdar som varit de gamla gårdarnas köksträdgårdar och grönsaksodlingar.

 

En längre beskrivning och historisk sammanfattning finns på Länsstyrelsens webbsida...

 

Läs mer om Brunnsbacka sågkvarn här...

Frågor, ändringarna eller tips angående webbsidan: webb@unnaryd.com

 

Följ gärna Unnaryds Bygdeblad på facebook:

www.facebook.com/unnaryd