Välkommen till

där kreativiteten flödar

Naturområden - naturreservat

Sjö naturreservat

 

Området kring gården Sjö är 40 hektar stort och består av ett ålderdomligt odlingslandskap med små åkertegar, som delvis ligger i terrasser med odlingsrösen emellan. Området är strövvänligt och har fin utsikt över sjön Unnen.

 

Dominerande naturtyper:

Hagmark och ädellövskog

Kommun: Hylte

Areal: 25 hektar

Skyddat sedan: 1988/2012

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

 

Vägbeskrivning: Mellan Unnaryd och Lidhult, cirka 5 km söder om Unnaryd, finns en mindre väg österut mot Sjö. Parkering finns vid vägens krök.

 

Mer information finns här ...

Tira öar naturreservat

 

Naturreservatet Tira öar är en ögrupp med ett flertal öar och skär i sjön Bolmens västra del.  Här kan den som har egen båt eller kanot upptäcka både gammal barrskog och vackert blommande lindar. Ornitologen kan njuta av ett intressant men känsligt fågelliv.  För del av området råder tillträdesförbud 1/4–15/7.

 

Dominerande naturtyp: Delvis urskogsartad naturskog

Kommun: Hylte

Areal: 735 hektar varav 34 hektar land

Skyddat sedan: 1986

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

 

Vägbeskrivning: Tira öar ligger i sjön Bolmen. Till öarna finns ingen reguljär båtförbindelse. Kanot går dock att hyra på flera ställen runt om Bolmen.

 

Ladda ner en broschyr:

sida 1

sida 2

sida 3

 

Mer information finns här ...

 

och här...

Ödegärdet Bokskogen

 

Ödegärdet ligger i den nederbördsrika delen av sydsvenska höglandet och är idag till största delen bevuxet med bokskog. I området har man hittat inte mindre än 100 fossila åkerytor och spåren går så långt tillbaka som till äldre järnåldern. En naturstig på cirka 2 km går genom reservatet.

 

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Hylte

Areal: 24,5 hektar

Skyddat sedan: 1995

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

 

Vägbeskrivning: Reservatet ligger precis norr om Unnaryd, på Kroksjöns västra sida. En grusparkering finns i anslutning till reservatet.

 

Ladda ner en broschyr:

sida 1

sida 2

sida 3

 

Mer information finns här ...

 

och här...

Skubbhult

 

Skubbhult ligger på sydsvenska höglandets västsida och består av äldre bokskog i en sluttning ner mot sjön Mellan-Färgens strand.

 

Gammal bokskog

Bokskogen i Skubbhult är sedan länge välkänd genom sitt natursköna läge invid sjöstranden. På senare år har det också uppmärksammats att delar av området består av relativt orörd gammelskog med en intressant lavflora. Skogen växer på en mjukt kuperad sluttning mot sjön och läget är mycket naturskönt. Över större delen av området påträffas odlingsrösen. Liknande odlingsrester har vid Unnaryd daterats till äldre järnålder-medeltid.

 

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Hylte

Areal: 22,2 hektar

Skyddat sedan: 1993

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

 

Vägbeskrivning: Kör från Hallaböke mot Yaberg. Sväng vänster mot Skubbhult efter ca 2 km. Efter knappt 1 km finns en parkeringsplats varifrån man når reservatet till fots (ca 400 m).

 

Mer information finns här ...

Lunnamossen

 

Naturreservatet Lunnamossen ligger 1 km nordöst om Unnaryd och är ca 114 ha stort. Syftet med reservatet är bl.a. att bevara och återställa områdets öppna myr och dess mosaik av myrholmar, sumpskogar och omgivande fastmarksskogar. I syftet ingår även att reservatet ska stödja allmänhetens möjligheter till friluftsliv. I reservatet finns möjligheter till naturupplevelser med vildmarkskänsla i ett naturområde som utmärks av tysthet, stillhet och orördhet. Den öppna myren med dess myrstrukturer, flora och fauna samt den gamla tallnaturskogen på myrholmarna är reservatets högst prioriterade bevarandevärden.

 

Mer information finns här ...

Frågor, ändringarna eller tips angående webbsidan: webb@unnaryd.com

 

Följ gärna Unnaryds Bygdeblad på facebook:

www.facebook.com/unnaryd