Välkommen till

där kreativiteten flödar

Skog och skogsbruk

Unnaryds församling räknas till glesbygdsområden ur jordförvärvslagens syfte.

Den halländska skogen - människa och mångfald

En underlagsrapport till en regional strategi för skogsskydd

 

http://www.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skyddad-natur/Denhalländskaskogen.pdf

En rapport efter stormen Gudrun jan 2005

 

"Efter stormen - Rapport över stormskadeinventering av fornlämningar i Halland"

 

 

En undersökning av trädåldrar i halländska skogsreservat

 

http://www.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2008/Meddelande2002_28tradaldrar.pdf

 

 

Frågor, ändringarna eller tips angående webbsidan: webb@unnaryd.com

 

Följ gärna Unnaryds Bygdeblad på facebook:

www.facebook.com/unnaryd